Generelt om SLS

 

Spørgsmål

 

Svar

Hvad sker automatisk ved indrapportering af erindring om åremålsansættelse?

Ved indrapportering af Teksttype 4 - Åremålsansættelse, vil den indrapporterede erindringstype automatisk danne en afgangsårsag 10.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvad sker der med alle afviste og standsede lønanvisninger?

Uanset hvordan man i sin NemKonto-aftale har valgt at få behandlet afviste og standsede enkeltbetalinger, så vil alle institutioner, der anvender SLS, få afviste og standsede anvisninger overført til KUB-kontoen.

Betalinger gennem NemKonto, som ikke stammer fra SLS, behandles efter NemKonto-aftalen.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvilke løndele anvendes til refusion af udlånt personale?

Al udlån af personale samt refusion vedrørende udlånt personale med tilhørende lønudgifter konteres på henholdsvis konto 61.33/18.88 og 18.21/95.11, jf. Statens kontoplan.

Løndel 655 og 656 kan anvendes:

•     Løndel 655: udlånt personale, lønudgift
•     Løndel 656: indlånt personale, lønudgift

Tilbage til Generelt om SLS


Hvilke kontaktoplysninger har TAKS på Færøerne?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med færøsk skat, skal du kontakte TAKS på Færøerne på

•tlf. 00-298 35 26 00
taks@taks.fo

Tilbage til Generelt om SLS


Hvilken konto er den anviste løn gået ind på?

Du kan ikke se lønmodtagerens NemKonto i SLS. Men ved at slå op i NemKonto-systemet, kan du alligevel hjælpe den lønmodtager, som ønsker at få oplyst, hvilken konto hans eller hendes løn er gået ind på.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvor finder jeg oplysninger om stillingsnumre?

Stillingsnummer, Stillingskontrolnummer og Officiel stillingsnr. er tre betegnelser der handler om det samme - nemlig Finansministeriets stillingskontrol.

Finansministeriets stillingskontrol indebærer, at visse stillinger ikke kan oprettes uden godkendelse fra Finansministeriet. Det drejer sig om stillinger i lønramme 37 og derover.

Har du spørgsmål til tildeling og anvendelse af stillingsnumre skal de rettes til modstoko@modst.dk

I SLS finder du feltet Officielt stillingsnr. under knappen Statistikoplysninger i billedet Ansættelsesforhold.

Tilbage til Generelt om SLSHvor kan du rekvirere P-nummer, hvis jeres institution har fået en ny adresse?

Du kan rekvirere P-nummer hos Erhvervsstyrelsen.

Du finder P-nummeret i SLS under Faste Felter, eIndkomst (2).

Du kan læse mere om automatik ifm. P-numre i SLS i emnebeskrivelsen Administrative tjenestesteder (pdf).

Tilbage til Generelt om SLS


Hvor kan jeg se lønanvisninger, der er standset i NemKonto?

Du kan se standsede lønanvisninger i SLS under Fejl og Advis (knappen Advarselstrekanten).

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan anviser jeg beløb over max-grænsen?

Beløb over max-grænsen fast på en enkelt lønmodtager:

Du kan anvende løndel 244: Max. Standset anvisning, som er en løbende løndel, der opsætter max. ud fra beløbet, der er indrapporteret i Felt 1.
Under Faste felter, diverse grundlagsfelter 2 opsættes beløbet i feltet Max. standset anvisning, og så længe løndelen er i kraft i beregningsperioden, anvendes det indrapporterede max-beløb for lønudbetalingen.

Hvis funktionaliteten skal sættes ud af kraft, skal du slette løndelen (ikke kun sætte den i afgang).

Beløb over max-grænsen på en enkelt lønmodtager i en enkelt lønkørsel:

Du kan indrapportere det ønskede max. beløb (som lønmodtageren skal have udbetalt) under Faste felter, diverse grundlagsfelter 2 i SLS i feltet Max. standset anvisning.

Feltet nulstilles efter hver lønkørsel, dvs. ændres tilbage til institutionens almindelige max-grænse, som typisk er kr. 70.000,00.

Hævelse af max-grænse for hele institutionen:

Hvis du har mange store udbetalinger til ansatte i en enkelt lønkørsel, kan du undgå automatisk standsning af løn, hvis du får hævet max-grænsen til denne lønkørsel, (dette bør dog kun anvendes ved mange store udbetalinger).

Den normale max-grænse (typisk kr. 70.000) anvendes igen i efterfølgende lønkørsel.

Du kan sende en mail til modstlon@modst.dk for at få hævet max-grænsen i jeres institution.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan behandler jeg en automatisk standset lønanvisning?

Lønnen standses automatisk, når den samlede nettoudbetaling overstiger den fastsatte max-grænse på kr. 70.000,00, eller institutionens egen max-grænse, hvis denne er ændret.

Når en anvisning bliver standset (automatisk), er den ikke med på bankbåndet til Danske Bank. Der sker derfor heller ingen refusion fra institutionens bruttolønsrefusionskonto til Moderniseringsstyrelsen. Beløbet vil stå på institutionens regnskabskonto beholdningskonto 95.11, med angivelse af cpr.nr.

Hvis beløbet skal udbetales til lønmodtager, skal du foretage en manuel udbetaling og udligne konto 95.11.

Du kan se en standset anvisning i lønsystemet på følgende måder:

• Fejl og Advis, (FU7017)
• Forespørgsel på sumdata i SLS (løndel 8550).

Du skal kontrollere om beløbet er korrekt eller der er sket en fejl:

• Hvis beløbet er korrekt, skal du sørge for, at det bliver udbetalt til lønmodtageren, og ikke foretage dig yderligere
• Hvis beløbet er en fejl, skal du foretage fejlrettelse og indrapportere løndel 2913 (dette for at udligne det standsede beløb)
• Løndel 2913 konterer på konto 98.71, det vil sige at regnskabssiden skal ompostere beløbet fra konto 95.11 til konto 98.71.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan beregner jeg et fiktivt CPR-nr.

Du kan få brug for at beregne et fiktivt CPR-nummer, hvis du skal foretage en anvisning til en person, som ikke har et dansk CPR-nummer - eller hvis du skal anvise efterindtægt til et dødsbo (se emnebeskrivelsen efterindtægt (pdf)).

Du kan læse om, hvordan du opbygger et fiktivt CPR nummer på CPR's hjemmeside 

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan beregnes pensionsbidrag for tjenestemænd på ny løn (Bilag M)?

Dette kan du få hjælp til i emnebeskrivelsen Bilag M indrapportering og beregning i SLS (pdf)

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan får jeg feriepenge tilbage fra FerieKonto, når tilbageførslen ikke sker automatisk?

Som udgangspunkt bliver feriepenge, som er beregnet på løndel 5050, automatisk tilbageført fra FerieKonto, hvis lønmodtageren bliver trukket i løn for fx timer. Men hvis der er afregnet for mange feriepenge ifm. fratræden, så skal du selv sørge for at nedskrive nettoferiepengene direkte i eIndkomst, med det beløb, som du ønsker at få tilbage. Se evt. emnebeskrivelsen Feriepenge i eIndkomst (pdf)

Du skal indsende dokumentation for at FerieKonto har modtaget tilbageførslen. (OBS! Vent med at indsende dokumentation, indtil jeres rettelse kan ses på Virk.dk) -  samt evt. skærmdump fra eIndkomst af vinduet ”Detailoplysninger pr. medarbejder”, som dokumenterer jeres rettelse.

Dokumentation fra FerieKonto skal enten være i form af:

Print indeholdende ALLE posteringer vedr. optjeningsåret (1/1 – 31/12) for den pågældende medarbejder (cpr. nr.) jf. nedenfor:

•     Log ind på virk.dk
•     Søg efter FerieKonto
•     Vælg Betalinger og indberetninger
•     Vælg ”Åbn oversigt”
•     (Tryk evt. på log-in igen)
•     Vælg evt. SE-nr. (hvis institutionen har flere SE-nr.)
•     Vælg periode (helt optjeningsår)
•     Søg på CPR-nr.
•     Tjek at alle posteringer er med på skærmen (man kan udvide antal af viste posteringer oppe til højre over de viste linjer)
•     Print siden/siderne ud og indsend den/dem

Eller brev fra FerieKonto, hvoraf det fremgår at tilbageførslen er sket.

Dokumentationen skal indsendes til modstlon@modst.dk

Når Moderniseringsstyrelsen kan se, at det indsendte beløb er modregnet på vores opkrævning fra FerieKonto, vil det blive betalt til den SKB-konto som institutionen anvender til øvrige betalinger fra SLS.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan indrapporterer jeg, hvis lønmodtageren skal have befordringsfradrag manuelt?

Du kan bruge løndel 246, markering af felt 11 - befordringsfradrag kan ikke beregnes.

Du skal indrapportere løndelen, hvis SKAT ikke automatisk kan beregne lønmodtagerens befordringsfradrag ud fra P-nummeret.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan opretter jeg en ny virksomhed?

Her kan du læse om arbejdsgange for institutionerne, når der skal oprettes -, ændres - nedlægges en virksomhed, regnskabsførende institution, bogføringskreds eller delregnskab med eller uden løn.

Hvad er nummerstrukturen?
Hvert ministerområde er opdelt på virksomheder, regnskabsførende institutioner, bogføringskredse og delregnskaber i et regnskabsmæssigt hierarki. Alt dette udgør tilsammen nummerstrukturen.

Hvad er formålet med nummerstrukturen?
Nummerstrukturen sikrer, at vi kan opsamle regnskabsdata fra de lokale økonomi-
systemer i samme struktur som i bevillingslovene og i statsregnskabet.

Ændringer i nummerstruktur
Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet 6 forskellige blanketter, som institutionen anvender ved oprettelse, ændring mv. i forhold til nummerstrukturen. Afhængig af hvilken type af hændelse der skal ske i forhold til nummerstrukturen, eksempelvis oprettelse, ændring eller lukning - vil den tilknyttede arbejdsgang være mere eller mindre omfattende.

Fx vil oprettelse af en ny virksomhed, der også skal anvendes i forhold til løn og SLS, kræve en NemKonto-aftale, LOS-numre og KUB-konti.

Den samlede arbejdsgang involverer således indtil flere aktører, såvel institutionen, som Moderniseringsstyrelsen, SKAT, NemKonto og Danske Bank.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan opretter jeg en udenlandsk adresse på et lønmodtagerregister?

Ifølge SKAT skal lønmodtageres udenlandske adresser og landekoder indberettes til eIndkomst. Denne indberetning sker automatisk, når du har indrapporteret adresseoplysningerne i SLS.

Du skal indrapportere udenlandske adresser og tilhørende landekoder i vinduet Primær adresse i SLS.

Når du skal indrapportere/ændre en udenlandsk adresse i SLS har du følgende muligheder:

• Land med stort bogstav, fx Sverige, hvorefter landekode SE opsættes automatisk
• Landekode med store bogstaver, fx SE, hvorefter Sverige opsættes automatisk
• Land og landekode, fx SE Sverige.

VIGTIGT: Det er et krav fra SKAT at der overmeldes udenlandsk adresse samt landekode. Så derfor hvis ikke den udenlandske adresse er registreret korrekt i vinduet Primær adresse, så vil registret ikke kunne beregne, dvs. personen får ikke udbetalt løn.

Læs mere i emnebeskrivelsen Navn og adresse i SLS (pdf)

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan retter jeg, når der er afregnet for meget i IAP pension?

Når der er afregnet for meget i IAP pension (fx ratepension eller alderspension) ved en fejl, må du kontakte pengeinstituttet, og bede dem om at returnere det for meget afregnede beløb til jer.

Når du modtager beløbet, skal du indrapportere løndel 7257 med minus foran beløbet.

NB! Husk at være opmærksom på, om beløbet skal beskattes ved udbetaling til lønmodtager (fx ratepension) – hvis det fx drejer sig om alderspension, skal beløbet ikke beskattes. Se mere på løndelsbeskrivelsen.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan retter jeg, når der er afregnet pensionsbidrag til en forkert pensionskasse (kreditor)?

Hvis du skal rette kreditorkode 3 måneder eller mindre tilbage i tiden, kan du gøre dette ved at rette kreditorkoden til den korrekte modtager i lønsystemet på pensionsløndelen.

Hvis du skal rette kreditorkode mere end 3 måneder tilbage i tiden, skal du kontakte den pensionskasse, som fejlagtigt har modtaget pensionsbidrag, og bede om deres skriftlige godkendelse af, at fejlagtigt afregnet pensionsbidrag tilbageføres via lønsystemet.

Når du har denne godkendelse, skal du videresende godkendelsen til Moderniseringsstyrelsens lønsupport på modstlon@modst.dk og bede om, at Moderniseringsstyrelsen ændrer kreditorkoden til den korrekte modtager i lønsystemet for hele den periode, hvor der er indbetalt til en forkert pensionskasse.

SLS sørger altså for, at pensionsbidraget overføres fra den ”forkerte” pensionskasse til den ”korrekte” pensionskasse. Fremover sørger SLS også for, at der ikke bliver afregnet til den ”forkerte” kreditor, hvis der kommer en evt. efterregulering.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan sagsbehandler jeg skyldige beløb?

Der kan forekomme to typer skyldige beløb i SLS:

• Skyldige beløb, som automatisk bliver modregnet, (advis RB7050 dannes)
• Skyldige beløb, som IKKE automatisk bliver modregnet, (advis RB7061 dannes)

Du kan kende forskel på de to typer skyldige beløb på hvilket advis, der er dannet jf. ovenfor.

Hvis lønmodtager indbetaler det skyldige beløb, så skal løndel 2913 indrapporteres – samtidig med løndel 8561, hvis det drejer sig om et skyldigt beløb, som ikke automatisk bliver modregnet.

Du kan læse mere om sagsbehandling af skyldige beløb i emnebeskrivelsen Skyldige beløb (pdf)

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan skal jeg forstå min lønseddel?

I denne vejledning (pdf) kan du se gennemgangen af en lønseddel for en medarbejder ansat under HK's overenskomst.

Tilbage til Generelt om SLS

 


 

Hvordan bruger jeg omposteringsvinduet i SLS?

Du kan hente hjælp i emnebeskrivelsen Ompostering (pdf)

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan standser jeg en lønanvisning manuelt?

Hvis du konstaterer, at en løn ikke bør udbetales, kan du bede jeres bogholderi om at standse lønanvisningen via:

• Danske Bank eller
• Standse enkeltbetalinger direkte via Nemkonto.

En lønudbetaling kan tidligst standses de sidste to dage før dispositionsdagen.

Læs mere på NemKontos hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål om standsning af enkeltbetalinger via NemKonto, rettes til NemKonto-supporten: tlf. 4460 6368 eller mail support@nemkonto.dk

Vigtigt: Når du har standset en løn, skal du foretage rettelse i lønsystemet og indrapportere det standsede beløb på løndel 2913, som konterer på konto 61.50.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan udbetaler jeg en fratrædelsesgodtgørelse eller et jubilæumsgratiale?

Du kan hente hjælp i emnebeskrivelsen Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (pdf).

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan udregner jeg feriegodtgørelse manuelt?

Du kan få hjælp til at udregne feriegodtgørelse ved fratræden i emnebeskrivelsen Feriepenge – indrapportering og beregning (pdf).

I denne emnebeskrivelse finder du også et skema, som kan anvendes ved manuel beregning.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvordan/hvornår indrapporterer jeg i PENSAB og i SLS?

Der kan forekomme forskellige situationer, hvor du skal indrapportere enten i PENSAB eller i SLS - eller situationer hvor du skal indrapportere i begge systemer.

Erhvervsskoleområdet skal kontakte Udbetaling Danmark, mail: tjenestemandspension@STAT-ATP.dk for opdatering af PENSAB.

Oprettelse af eller skift til tjenestemand/-lignende/tjenestemandspensionsordning?

Når en tjenestemand/-lignende ansættes eller en person ændres til tjenestemand/-lignende skal du indrapportere det pensions-SKTR, personen skal pensioneres på via løndel 660. Såfremt dette ændres skal du selv sørge for opdatering af løndel 660.

Oplysningerne overføres automatisk fra løndel 660 til PENSAB-knappen i SLS - og videre til PENSAB systemet.

Pensionsalderforhøjelse?

Når en tjenestemand får en pensionsalderforhøjelse, skal løndel 1925 indrapporteres iht. løndelsbeskrivelsen.

Aftalen om pensionsalderforhøjelse bedes fremsendt til Udbetaling Danmark, mail: tjenestemandspension@STAT-ATP.dk

For selvejende institutioner, skal beløbet for pensionsalderforhøjelsen indbetales til:

Danske Bank
Registreringsnummer 0216
Konto 4069060315

Du skal også foretage opdatering i PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Tilkøb af pensionsalder?

Tilkøb af pensionsalder kan ske ved fratræden, og her skal du forholde dig som ovenstående (se Pensionsalderforhøjelse).

Du skal også indrapportere forhøjelsen til PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Tilkøb af pensionsalder kan også ske i visse orlovssituationer, og her skal du indrapportere løndel 675.

Du skal også indrapportere forhøjelsen til PENSAB.
Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Seniorordninger?

Seniorordning kan handle om nedsat løn med bevarelse af pensionsanciennitet, og i denne situation skal du indrapportere "optjeningsgrad" til PENSAB.

Der skal ikke foretages ændring via PENSAB-knappen i SLS.

Seniorordning kan også handle om en lavere lønramme med bevarelse af pensionsskalatrin på gammelt lønniveau, og her skal du indrapportere løndel 675.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvorfor beregner Løntest ikke?

Af tekniske årsager skal du altid plukke mindst én person/ét lønnummer fra produktionsmiljøet til Løntestmiljøet, når du har brug for at få gennemført en løntest på en nyoprettelse (nyt register).

Du behøver ikke nødvendigvis at have inddata i Løntest på den person, som du har plukket.

Bemærk af løntestmiljøet er lukket på kørselsdagen samt dagen efter en lønkørsel.

Du kan læse mere om løntest i emnebeskrivelsen Løntest (pdf)

Tilbage til Generelt om SLS

 


 

Hvorfor betaler staten mit eget bidrag?

Fordi i OAO’s fællesoverenskomst står der: "Af pensionsbidraget der indbetales af ansættelsesmyndigheden til Sampension, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom".

I realiteten betaler arbejdsgiveren altså det fulde pensionsbidrag.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvorfor dannes der en tom lønseddel?

Når der er indrapporteret ændringer til konteringen (fx segmenter) med tilbagevirkende kraft – uden at der samtidig sker en lønudbetaling, så dannes der en tom lønseddel, dvs. uden beløb, da der udelukkende er sket en ompostering af tidligere udbetalte beløb.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvorfor kan jeg ikke indrapportere afgangsoplysninger mere end 11 måneder tilbage?

Vi har tilrettet datotesten i SLS således, at der ikke kan oprettes/ændres eller slettes forekomster, der er mere end 11 måneder tilbage for afgangsårsager - for at undgå fejlindrapporteringer fx ifm. årsskiftet.

Dette gælder også, selv om der kun er tale om indrapportering af til-og-med dato på en eksisterende forekomst.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brug for at indrapportere mere end 11 måneder tilbage?

Du skal blot sende en e-mail til modstlon@modst.dk med relevante oplysninger, så vil vi taste afgangsoplysningerne for jer.

Tilbage til Generelt om SLS 
 


 

Hvorfor kan jeg ikke se alle linjer i SLS-portalen?

Du kan ikke se linjerne, fordi opsætning på din pc er forkert. Derfor har vi udarbejdet en mini-guide, så du kan få ændret indstillingerne på din pc.

Hvis du ikke selv kan rette indstillingerne ved hjælp af mini-guiden, skal du kontakte din lokale IT-afdeling. Hent mini-guiden (pdf).

Tilbage til Generelt om SLS


Hvorfor regner løndel 5030 ikke?

Løndel 5030 regner ikke, hvis lønmodtageren er på AKKO den 1/4-xxxx (forudlønnet 1/5-xxxx).

Lønmodtageren skal være åben, dvs. i kraft pr. 1/4-xxxx (forudlønnet 1/5-xxxx), hvis der skal regnes særlig feriegodtgørelse automatisk på løndel 5030.

Hvis der ikke maskinelt bliver beregnet særlig feriegodtgørelse, kan du anvise det manuelt udregnede beløb via løndel 6980.

Tilbage til Generelt om SLS


Hvad skal du gøre, hvis der står en forkert forhandlingsberettiget organisation på en tjenestemand - men både personalekategorien og stillingsbetegnelsen er korrekt?

Du skal ændre klass. stiko'en i lønsystemet. Den samme stillingsbetegnelse findes med flere forhandlingsberettigede organisationer, og dermed findes der flere enslydende klass. stiko'er - og du skal derfor sørge for at vælge den korrekte jf. personens forhandlingsberettigede organisation.

Klass. stiko'en bestemmer altså den forhandlingsberettigede organisation, som opsættes automatisk, og bestemmer bl.a. også hvilken ATP sats, der vil blive beregnet.

Så det er vigtigt, at du vælger den korrekte klass. stiko, der passer med lønmodtagerens forhandlingsberettigede organisation.

Tilbage til Generelt om SLS