Information for Webserviceanvendere

SLS Webservice Nyhedsbrev

Moderniseringsstyrelsen udkommer fra maj 2015 med et nyt nyhedsbrev, der er målrettet anvendere af SLS webservices. 

Hidtil er information omkring SLS Webservices alene formidlet via hjemmesiden samt på møder mellem Moderniseringsstyrelsen og de enkelte institutioner, typisk i opstartsfasen ved anvendelse af SLS Webservices. Nyhedsbrevet skal understøtte en bedre kommunikation til anvendere omkring ændringer og nye udviklingstiltag inden for SLS webservices. Det vil udkomme 1-3 gange årligt.

Vi anbefaler alle anvendere af SLS Webservices at tilmelde sig nyhedsbrevet for at holde sig orienteret om ændringer. Tilmeld Nyhedsbrev.

Opdateringer i SLS version 8.5 – 27.05.2016

I forbindelse med SLS Release 8.5 den 27. maj 2016, er alle ajourførings webservices forsynet med et valgfrit felt ”UUID” (Universally unique identifier) i request/response. Hvis UUID er udfyldt i request, returneres samme værdi i response. Dette er en sikring af, at forespørgsel og svar passer sammen. UUID kan efterfølgende benyttes som søgekriterie i webservicen ”ModstSLSInddataList”, hvor inddata kan fremfindes.

Der er publiceret to ny webservice. Formålet med disse er at gøre det muligt at kontrollere inddatabehandlingen uden adgang via SLS-klienten. Ved hjælp af webservicen ”ModstSLSInddataStopAjrf” kan eksterne systemer, som fx tidsregistreringssystemer eller personalesystemer, stoppe henholdsvis tillade SLS-online indrapportering og indrapportering via Ødup-filer. Med den anden webservice ”ModstSLSLoenmodtagerOpdateringSlet” er det muligt at slette alle indrapporteringer på et lønnummer siden sidste lønkørsel.

Opdateringer i SLS version 8.4 – 27.11.2015

I forbindelse med SLS Release 8.4 den 27. november 2015, publiceres en ny webservice ModstSLSHaendelseLogList til udsøgning af hændelser, der er oprettet eller ændret indenfor en given periode. Hændelserne udsøges fra hændelsesloggen i SLS. Den nye webservice returnerer desuden hændelsernes rettelsesinformation og skal understøtte andre systemers mulighed for at give brugere den relevante information, så de ikke behøver adgang via SLS klienten for at benytte Ferie/fraværsmodulet i SLS. Vejledning til webservicen vil fremgå af hjemmesiden.

Opdateringer i SLS version 8.3 – maj 2015

Løngeneration - nyt optionelt felt
På en række af vores liste og læse webservices vil der være mulighed for at se historik fra tidligere løngenerationer ved hjælp af et nyt optionelt felt.
Feltet er frivilligt og vil vise aktuel løngeneration hvis der ikke indtastes en ønsket fremvisningsperiode.
Søgningen vil kun være på læseniveau, hvorfor det ikke vil være muligt at rette i historikken.

Rettelsesinformation i retursvar

På en række af vores læse webservices vil der i retursvaret blive returneret rettelsesinformationer.

Ansættelsesforhold

 • Inddatastopkoden bliver implementeret til webservicen "AnsættelsesforholdList". Denne funktion vil kunne bruges som søgemulighed om ansættelsesforholdet.
 • Det vil være muligt at læse ansættelsesforholdet for et specifikt lønnummer. Dette kommer til at ske via en ny webservice kaldet AnsættelsesforholdLaes.

Ny webservice til kørselsplanen

Det vil være muligt at hente data fra SLS, data vil blive vist i vinduet for kørselsplanlisten.
Data som der vil være mulighed for at blive vist: kørselsdato, løngeneration, kørselsart, type, bankdato og status.

Løsning omkring omsorgsret

Der er mulighed for at få etableret en regel for omsorgsregnskab således, at der ikke fejles ved indrapportering af omsorgsdage uden omsorgsretten er til stede. 

Denne regel kan opsættes pr. løngruppe ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsens Lønsupport modstlon@modst.dk der bedes oplyst brugerkode ved enhver henvendelse til Moderniseringsstyrelsen

Justering af fraværssystemet til gældende ferielov

Ifølge Ferieloven kan optjente feriedage med og uden løn kun holdes i hele dage (Faste årsagskoder 500 & 510) eller i halve dage (Faste årsagskoder 505 & 515). 

Månedlig opdatering af testmiljø

Det har længe været et ønske at have nyere data tilgængeligt i vores testmiljø. Der er etableret en automatisk månedlig opdatering med data fra produktion. Der kan være enkelte måneder hvor dette ikke kan gennemføres og det vil fremgå at kalenderen på hjemmesiden, se kalenderoversigt.

Ændring af testmiljøets ugentlige lukketid

Fra uge 19 vil testmiljøet være lukket hver torsdag kl. 10:00-10:30.

Adgang til SLS via webservices under kørsler

Der er nu åbnet for at man kan benytte Læs og Liste services under kørsler. Bemærk at data der hentes under en kørsel kan være vejledende men ikke endelige.

Nye webservices implementeret i 2014

 • Engangsløndele
 • Supplerende adresse
 • Ferieretkorriger
 • Inddataliste
 • Liste hændelser 
 • Ferie års overblik
 • Ajourføre timebank
 • Læse fraværsregnskab
 • Læse ferieregnskab