Lønkontrol

Nyt koncept for lønkontrol giver mulighed for at få en effektiv og høj kvalitet med en vel tilrettelagt end-to-end-proces

Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med en række kunder, der anvender statens lønsystem, gennemført en kortlægning og analyse af lønkontrolprocessen. Resultatet er et nyt koncept for lønkontrol, der er beskrevet i dette vejledningsmateriale:

1. Koncept og rammer (pdf)
2. Værktøjer (pdf)
3. Kontrolplan (pdf)
4. Implementeringsguide (pdf)

Kort om konceptet
Med konceptet og understøttelse af kontroller med nye uddata og standardrapporter i LDV, er der sat en overordnet ramme for hvilke parter, der er involveret i processen (illustreret ved roller) og for hvilke kontroller, der tænkes udført i de enkelte led i kæden. De enkelte institutioner kan ud fra denne ramme tilrettelægge og ansvarsplacere kontrollerne ud fra forretningsmæssige forhold, så som eksempelvis organisering, personalesammensætning og omsætningshastighed.

Tilrettelæggelsen skal ske ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Konceptet består af:

• End-to-end-proces
• Fokus på tidlige kontroller
• Forretningsmæssige forhold
• Kontrolplan

Anvendelse af koncept og kontrolplan
Konceptet, kontrolplan og tilhørende skabeloner og tjeklister, giver nye muligheder for at højne effektivitet og kvalitet - men er ikke obligatorisk at anvende.

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man orienterer sig i materialet, og tager relevante dele i anvendelse.

Som hidtil er det fortsat den enkelte institutions ansvar, at tilrettelægge og udføre lønkontrollen, så der tages højde for risiko og væsentlighed, ligesom det skal sikres, at der ikke er én person, der på noget tidspunkt, har den samlede råderet over en given lønudbetaling. Disse forhold er også beskrevet i vejledningsmaterialet.

Uddata i statens lønsystem og rapporter i LDV
For at understøtte lønkontrolprocessen bedst muligt, og tilgodese de forskellige medarbejderprofiler, der beskæftiger sig med lønkontrol i bred forstand, har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet nye uddata og rapporter.

De nye uddata fra statens lønsystem, indeholder oplysning om lønberegning i både sidste og indeværende måned, samt en difference mellem de to lønudbetalinger.

SAM-institutioner
For institutioner i regi af SAM er der gennemført et implementeringsforløb. SAM har foranlediget, at SAM-institutioner modtager de nye kontroluddata. Således skal SAM-institutioner ikke selv bestille de nye uddata. Vil du gerne høre mere, skal du være velkommen til at kontakte Løn i SAM.