Vedligeholdelse af SKS stamdata

SKS indeholder en række data, som ligger til grund for registrering af bevillings- og regnskabstal. Disse data kaldes stamdata, og disse oplysninger skal løbende vedligeholdes.

De fleste stamdata vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, men enkelte vedligeholdes af institutionerne selv.  Af beskrivelserne nedenfor fremgår det, hvornår institutionen har et vedligeholdelsesansvar.

Nogle stamdata dannes som filer fra SKS til videre indlæsning i de lokale systemer, som f.eks. delregnskab, statens kontoplan, regnskabsperioder, aktivitet eller bevillinger.

Nummerstruktur

I nummerstrukturen defineres den regnskabsmæssige organisering af det statslige bevillings- og regnskabssystem. Nummerstrukturen omfatter begreberne ministeransvarsområde, virksomhed, regnskabsførende institution, bogføringskreds og EAN-nummer, som vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, samt delregnskab som vedligeholdes af institutionerne selv.

Finanslovsstruktur

Strukturen for finansloven og bevillinger definerer den systematik, som bevillingslovene (og statsregnskabet) opstilles efter, og omfatter begreber som paragraf, hovedområde, aktivitetsområde, hovedkonto og underkonto. Alle disse oplysninger indlæses automatisk i SKS ved løbende udtræk fra Statens Budgetsystem (SB). Herefter distribuerer SKS bevillingerne til de lokale statslige økonomisystemer.

Statens kontoplan

Statens kontoplan definerer den kontoplan, hvorefter både bevillings- og regnskabstal registreres. Den omfatter begreber som hovedart, standardkonto og regnskabskonto (artskonto) og alle disse oplysninger vedligeholdes via SKS af Moderniseringsstyrelsen.

Regnskabsperioder

Regnskabsperioder definerer konterings- og godkendelsesfrister til styring af regnskabsaflæggelsen, og de vedligeholdes via SKS af Moderniseringsstyrelsen. Du kan finde en oversigt med datoer for regnskabsperioderne i kørselskalenderen for det aktuelle finansår.

Aktivitet

Aktivitet definerer den periode, i hvilken der kan årsafsluttes i Navision Stat.

Datastrømabonnement

For at få overført opdateringer af stamdata til de lokale regnskabssystemer skal den enkelte institution (bogføringskreds) abonnere på de relevante data.
Med datastrømabonnementerne abonnerer institutionerne på datastrømme, som dannes fra SKS. Datastrømmene indeholder delregnskab, statens kontoplan, regnskabsperioder, aktivitet eller bevillinger. Dataleveres når der sker ændringer til de stamdata, som institutionen abonnerer på, eller i forbindelse med et månedsskifte