Valg af advokat

I de situationer hvor en statslig institution vurderer, at der er behov for at anvende en ekstern advokat med henblik på at løse en juridisk opgave, skal der tages stilling til, hvilken ekstern leverandør som skal bistå med opgaven. 

Ifølge Kammeradvokataftalen er de statslige indkøbere som udgangspunkt forpligtet til at anvende Kammeradvokaten ved indkøb af juridisk bistand. 

Det er dog muligt at anvende andre advokater end Kammeradvokaten i de tilfælde, hvor de tværgående faglige synergier, som ligger til grund for en samlet ordning, ikke gør sig gældende med særlig vægt. 

Retsudvalget har i beretning B14 af 21. februar 2013 (pdf) udtalt, at brug af anden advokat kan ske ved anvendelse af fagopdelte eller geografisk opdelte kontrakter, og at man i forbindelse med antagelse af anden advokat skal overveje at gennemføre udbud. Anden advokat kan anvendes i enkeltsager. Ved sagsområder vil der være tale om en ændring af indkøbsstrategien, som skal varsles med løbende år plus et år.

Det beror på en konkret vurdering, om de tværgående faglige synergier gør sig gældende med særlig vægt. Ved vurderingen kan bl.a. indgå overvejelser om tværstatslig indsigt, politisk indsigt og ensartet sagsbehandling. 

Det er Finansministeriet, der vurderer, om de tværgående faglige synergier gør sig gældende med særlig vægt. Anmodning om brug af anden advokat kan sendes til advokatindkob@modst.dk. Der er ingen formelle krav til anmodningen, men anmodningen kan med fordel indeholde en kort redegørelse for, hvilken juridisk ydelse, der skal indkøbes og en forklaring på, hvorfor man ikke mener, at de tværgående faglige synergier gør sig gældende med særlig vægt.

Det anbefales, at de enkelte institutioner udarbejder egne vejledninger og strategisk tager stilling til brugen af Kammeradvokaten og om mulig brug af anden advokat. Et eksempel på en sådan vejledning er udarbejdet af Bygningsstyrelsen (pdf).