Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Nyt fra Systemmålbillede 2020

01-02-2016 Moderniseringsstyrelsen

Der gøres klar til udbud på såvel den fællesstatslige HR-Løsning som den fællesstatslige budgetløsning. Moderniseringsstyrelsens vision om ’God systemunderstøttelse’, Systemmålbillede 2020, er dermed godt på vej. Begge udbud bliver kvalitetssikret med inddragelse af repræsentanter fra de kommende brugere.

Effektivitet og styringsgrundlag styrkes gennem digitalisering

De to projekter er store og centrale elementer i planen for udviklingen af de fællesstatslige administrative systemer. Projekterne skal understøtte mere effektive arbejdsgange, give stordriftsfordele og sikre koordinering af tværgående arbejdsprocesser. Målet er også at bidrage til sammenhæng mellem systemerne og forbedre styringsgrundlaget i statens institutioner. 

Den fællesstatslige HR-Løsning skal digitalisere arbejdsprocesserne inden for personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Budgetløsnin-gen skal anvendes til budgetlægning og -opfølgning. Løsningerne er et supplement til eksisterende, statslige it-systemer. 

Kvalitetssikring gennem brugerinddragelse

Budget-projektet forventer at sende budgetsystemets funktionelle kravspecifikation i høring primo februar. Kravspecifikationen vil snarest muligt være tilgængelig på modst.dk, og statslige institutioner opfordres til at afgive eventuelle input.

Læs mere om Budget-projektets høringsrunde.

Læs mere om brugerinddragelse i it-projekterne på projekternes undersider på modst.dk.

Udbudsrunder

Udbuddet af den fællesstatslige budgetløsning forventes annonceret i april/maj 2016.

Med hensyn til den fællesstatslige HR-Løsning har Moderniseringsstyrelsen besluttet at opdele løsningen i et HR- og et tidsregistreringsmodul, som anskaffes via to udbud. Udbuddet på HR-løsningen igangsættes først, efterfulgt af udbuddet vedrørende en fællesstatslig tidsregistreringsløsning. Så snart en genplanlægning af de to udbud har fundet sted vil en ny tidsplan fremgå af modst.dk.

Læs mere om beslutningen at opdele HR-løsningen i to udbud.  

Derudover forberedes endnu et udbud. Det gælder projektet ’Single Sign On’, som skal lette login-processen for brugerne af statens administrative systemer. 

Implementering

Systemerne rulles ud i bølger til de forskellige ministerområder. Implementeringen af HR-Løsningen og budgetløsningen forventes at ligge fra ultimo 2017-2019. Single Sign On implementeres fra 2017.

Nyt Business Intelligence-system til staten

Udviklingen af et fællesstatsligt Business Intelligence (BI) system skal skabe et bedre styringsgrundlag i staten på tværs af økonomi- og personaleadministration. Projektet er i opstartsfasen, og fokus i 2016 vil være på it-analyser og kravspecifikation.

Om Systemmålbillede 2020

Systemmålbillede 2020 om ’God systemunderstøttelse’ er Moderniseringsstyrelsens samlede strategi for udvikling og udvidelse af de fællesstatslige administrative systemer. Ambitionen er, at brugerne af Moderniseringsstyrelsens systemer i 2020 skal kunne løse alle væsentlige administrative hovedopgaver i staten med sammenhængende, tidssvarende og driftssikre it-systemer.

Systemmålbillede 2020 understøtter Moderniseringsstyrelsens to andre målbilleder ’God arbejdsgiveradfærd’ og ’God økonomistyring’.

Vil du vide mere?

Læs mere om Systemmålbillede 2020 på modst.dk.

Læs mere om de enkelte it-projekter på undersiderne under Systemmålbillede 2020. Siderne opdateres efterhånden som it-projekterne skrider frem.

Statens HR-Løsning

Fællesstatslig budgetløsning