Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Ny kendelse om honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser

06-11-2015 Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser.

Tvisten drejede sig om, hvorvidt rådighedstjeneste for ansatte på tjenesterejser skal medregnes som rådighedstjeneste på arbejdsstedet, dvs. med 3/4 af arbejdstiden eller som rådighedstjeneste i hjemmet, dvs. med 1/3 af arbejdstiden.

Uenigheden opstod i forbindelse med en efterskoles lejrskole i udlandet, hvor eleverne var privat indkvarteret hos familier, og lærerne var indkvarteret på hotel. Rådighedstjenesten var tilrettelagt således at én af lærerne havde en mobil vagttelefon, som eleverne kunne ringe til. Den vagthavende lærer havde ikke pligt til at opholde sig på hotellet, men kunne frit disponere over sin tid, når blot den pågældende ved tilkald kunne komme til stede inden for rimelig tid.

Lærernes Centralorganisation gjorde gældende, at rådighedstjeneste i hjemmet kun omfatter den situation, hvor den ansatte har mulighed for at opholde sig på sin bopæl under rådighedstjenesten.

Det var derimod Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at rådighedstjenesten skulle honoreres med den lave sats (1/3), da den lærer, som havde rådighedstjeneste, ikke var bundet til et af arbejdsgiverens anviste arbejdssteder.

Opmandens kendelse

Opmanden fastslog indledningsvis, at formuleringen "i hjemmet" efter en naturlig sproglig læsning mest nærliggende forstås som "på bopælen". Formuleringen "på arbejdsstedet" måtte tilsvarende mest naturligt forstås som ophold på det af arbejdsgiveren anviste arbejdssted. Der var imidlertid efter opmandens opfattelse ikke efter ordlyden af § 7, stk. 4 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, taget udtrykkeligt stilling til, hvorledes rådighedstjeneste skal medregnes til arbejdstiden i de tilfælde, hvor rådighedstjenesten skal udøves under en tjenesterejse, hvor den ansatte ikke kan opholde sig på sin bopæl, men hvor den pågældende samtidig ikke har pligt til at opholde sig på et af arbejdsgiveren anvist overnatningssted.

Da den lærer, som havde rådighedstjeneste, selv kunne disponere over sin tid og frit vælge,hvor den pågældende ville opholde sig på lige fod med de andre lærere, som havde fri, fastslog opmanden, at bestemmelsen i rådighedstjeneste i § 7, stk. 4, skal fortolkes som anført af Moderniseringsstyrelsen.

Rådighedstjeneste på tjenesterejser skal derfor medregnes med 3/4 af arbejdstiden, når den ansatte har pligt til at opholde sig på det af arbejdsgiveren anviste opholdssted, og med 1/3, når den ansatte selv kan disponere over sin tid og frit vælge, hvor den pågældende vil opholde sig, og således eksempelvis ikke er pålagt at opholde sig på det af arbejdsgiveren anviste hotel.

Læs kendelsen her (pdf).