Statsregnskabet 2016

Finansministeren har den 14. marts 2017 fremlagt statsregnskabet for finansåret 2016 for Folketinget

Finansministeren har den 14. marts 2017 offentliggjort statsregnskabet for 2016. Regnskabet udviser et underskud på 8,5 mia. kr. på drifts-, anlægs-, og udlånssaldoen. Ved vedtagelsen af finansloven for 2016 blev der budgetteret med et underskud på 51,5 mia. kr. Tabellen nedenfor giver et overblik over statens finanser i 2015 og 2016.

Mia. kr  2015
2016 
Statsregnskabet     
Udgifter 793,5 779,3 
Indtægter  821,9 770,8 
Drifts-, anlægs- og udlånssaldo 28,4 -8,5 
Prognoser og budgetter    
Økonomisk redegørelse, december 2016, DAU  8,4 -14,8 
Finanslovsbevilling, DAU -13,6 -51,5 
Anm.: Finanslovsbevillingen indeholder bevillinger udmøntet på finansloven for 2015 hhv. 2016 ved lovens vedtagelse. I løbet af året er der lavet tillægsbevillingstransaktioner, som er optaget i forslag til lov om tillægsbevilling, som vedtages i Folketinget i januar. I bevillingsregnskaberne i statsregnskabet indgår både den oprindelige finanslovsbevilling og eventuelle bevillinger givet på lov om tillægsbevilling for det pågældende finansår. 

Kilde: Statens Koncernsystem og Økonomiske Redegørelse, hhv. december 2015 og december 2016.

At underskuddet i 2016 ender med at blive væsentlig mindre end forudsat ved vedtagelsen af finansloven i efteråret 2015 skyldes primært, at indtægterne fra personskatter, selskabsskatter og øvrige indtægter (fx statens salg af aktier i DONG Energy A/S) ligger på et højere niveau end forventet. Forskellen mellem det endelige regnskabsresultat og prognosen i Økonomisk Redegørelse fra december kan primært tilskrives at indtægterne fra personskatter blev højere end forventet.

Statens balance

Af tabellen neden for ses statens balance i 2015 og 2016

Mia. kr.  2015  2016 
 Aktiver i alt 975,6  943,5 
 Anlægsaktiver 512,4  517,9 
 Omsætningsaktiver 374,8  345,9 
 Aktiver i særlige fonde 88,5  79,7 
 Passiver i alt 975,6  943,5 
 Egenkapital -19,7  -21,3 
 Hensættelser 86,4  84,2 
 Langfristet gæld 766,6  736,5 
 Kortfristet gæld 53,8  64,4 
 Kapitaler for særlige fonde 85,5  79,7 

Anm.: Afrundinger kan gøre at totalen ikke svarer til summen af beløbene for aktiver og passiver i tabellen.
Kilde: Statsregnskabet for hhv. 2015 og 2016.

Det samlede statsregnskab kan tilgås både som publikation og i databaseform her