Offentlige myndigheder betaler 80% rettidigt

Arbejdsgruppe nedsat af regeringens økonomiudvalg har undersøgt de offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre med det resultat,at langt hovedparten af fakturaerne betales til tiden.

Analysens resultater

Regeringens økonomiudvalg nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe, som skulle vurdere omfanget af og årsager til, hvorfor det offentlige betaler for sent og komme med forslag til fremme af rettidig betaling. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra:

  • Økonomi- og Erhvervsministeriet
  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • Finansministeriet

Arbejdsgruppen har analyseret de offentlige myndigheders håndtering af fakturaer fra maj måned 2009. Analysen omfattede godt 150.000 fakturaer med en samlet beløbsmæssig værdi på godt 2 mia. kr. Datagrundlaget dækkede over: 

  • 15 statsinstitutioner
  • 2 regioner
  • 5 kommuner

Analysen viser bl.a., at de offentlige myndigheder betaler langt hovedparten af fakturaerne rettidigt. Ca. 80 pct. betales senest på sidste betalingsdag, og efter yderligere 5 dage er i alt knapt 90 pct. betalt.

Analysen viser også, at der både hos leverandøren og den enkelte offentlige myndighed kan tages yderligere initiativer til at sikre, at fakturaer betales til tiden.

Initiativer til flere rettidige betalinger

Retningslinjerne i forbindelse med myndighedernes ordreafgivelse er et væsentligt element til sikring af rettidig betaling, da samme oplysninger bruges af leverandøren i forbindelse med udstedelse og fremsendelse af en faktura. En forudsætning for en myndigheds rettidige håndtering og betaling af en faktura fra en leverandør er, at myndigheden har afsendt en fyldestgørende og korrekt udfyldt ordre.

Leverandørerne skal også tilskyndes til et øget brug af elektroniske fakturaer i stedet for indscannede fakturaer, fx ved brug af den gratis blanket for elektroniske fakturaer på www.virk.dk

Bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder ændres med henblik på at skærpe kravene til den elektroniske ordreafgivelse og fakturaudstedelse og der vil blive udarbejdet et værktøj til de statslige institutioner, så de kan følge deres fakturaer gennem hele processen fra ordreafgivelse via fakturahåndtering til betaling.

Mulighederne i NemHandel skal udnyttes bedre og der vil blive arbejdet videre med fremme af elektroniske indkøbssystemer.

Hent rapporten 'Sikring af rettidig betaling' (pdf)

Quick guide - Vejen til rettidige betalinger

Quick guiden viser den offentlige myndighed og leverandøren vejen til rettidig betaling. Quick guiden skal bidrage til at rette op på myndighedernes procedurefejl ved ordreafgivelse og leverandørernes fejl, når de udsteder fakturaen, så regningerne i vidt muligt omfang betales til tiden. Quick guiden beskriver retningslinjerne og specificerer kravene til myndighedens ordreafgivelse samt leverandørernes fakturaudstedelse.

Folderen er et supplement til quick guiden og den indeholder kvikke råd til, hvad myndigheden henholdsvis leverandøren skal sikre sig og huske i forbindelse med ordreafgivelse og fakturaudstedelse. En god ting at have lige ved hånden. 

Rettidig betaling sikres ved at downloade følgende materiale:

Hent quickguiden 'Vejen til rettidige betalinger' (pdf) 

Hent Folderen 'Vejen til rettidige betalinger' (pdf)