Opfølgning på omkostningsreformen år 1 (2008)

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) gennemførte en måling af omkostningsreformens virkninger ét år efter overgangen til omkostningsbaserede bevillings- og regnskabsprincipper.

Overordnet viser undersøgelsen, at reformen har givet positive forandringer i virksomhedernes økonomiske styring både internt og i styringsrelationen til departementet. Generelt har virksomhederne opnået både bedre indsigt og overblik over deres virksomhed, og det er i betragteligt omfang slået igennem i deres økonomiske dispositioner. Det på trods af, at overgangen til de nye principper har budt på væsentlige udfordringer, særligt med at få de tekniske aspekter af reformen på plads.
 
Undersøgelsen viser desuden, at der stadig er en udfordring i forhold til at trænge helt igennem i de mere generelle ledelsesdispositioner. Særligt med hensyn til at opstille økonomiske mål for virksomheden, men også i forhold til at træffe beslutninger om investeringer og drift på baggrund af den mere detaljerede viden om omkostningerne.  
 
Målingen er udført som en nulpunktsmåling, og den undersøger, i hvilket omfang omkostningsreformens hensigter indfries. Reformens hensigter er i undersøgelsen opdelt i følgende fire delmål:
 
    1. Bedre forvaltning af statens aktiver (pdf) 
    2. Bedre økonomistyringskultur (pdf)
    3. Større gennemsigtighed (pdf) 
    4. Bedre økonomistyringsredskaber (pdf) 


Hele udvalgets undersøgelse, fra 2008, kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: Arbejdsgruppen til opfølgning på omkostningsreformen - afrapportering af anbefalinger og gennemgang af regelsættet efter omkostningsreformen

Efter overgangen til omkostningsbaserede bevillings- og regnskabsprincipper, er man blevet en del erfaringer rigere. Enkelte elementer i omkostningsreformen gav anledning til mere administration end deres fordele kunne bære. I januar 2010 udgav Finansministeriet ”Enkelt administration i staten” (pdf) (pdf, 1,8 MB), publikationen indeholder en række initiativer som bl.a. justerer på omkostningsreformens regler og krav.