IPSASB

IPSASB - International fastlæggelse af offentlige regnskabsstandarder.

IPSASB er en forkortelse for: International Public Sector Accounting Standards Board.  Der er tale om en international uafhængig komite under ”the International Federation of Accountants (IFAC).

Komiteen har i 2006 igangsat et projekt om udarbejdelse af sammenhængende standarder for offentlige regnskaber. Deltagerne er 14 lande fra hele verden, herunder Storbritannien, Frankrig, Canada, New Zealand og USA. Desuden indgår følgende organer i samarbejdet på projektet: Det Offentlige Udvalg af Europæiske Regnskabseksperter (Public Sector Committee of the Fédération des Experts Comptables Européens el. FEE), Taskforcen for Harmonisering af De Offentlige Regnskaber (Task Force on Harmonization of Public Sector Accounting el. TFHPSA) og Eurostat.

IPSASB tager udgangspunkt i en overordnet drøftelse af de begrebsmæssige rammer og er baseret på 4 forskellige diskussioner/faser vedr.:

  1. Finansiel rapportering: formål og målgruppe, omfang, arten af information og den rapporterende enhed. (fase 1).
  2. Definition og indregning af finansielle hændelser (fase 2).
  3. Måling (værdiansættelse) samt opstilling og noter (fase 3).
  4. Finansiel kontra ikke-finansiel information i årsrapporten (fase 4).

Læs mere om IPSASB-papirer på IFACs hjemmeside

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) har i løbet af oktober 2011 modtaget seneste udkast til standard fra IPSASB, Exposure Draft 46: "Reporting on the Long-Term Sustainability of a Public Sector Entity's Finances"

Du kan læse udkastet her. (pdf)

Høringsfrist: Udgangen af februar 2012. papiret vil blive drøftet nærmere i Det statslige regnskabsråd med henblik på afgivelse af høringsbidrag. IPSASB har endvidere sendt et nyt consultation Paper: "Reporting service of Performance Information" i høring med frist til den 15. april 2012.

Du kan læse papiret her. (pdf)

Moderniseringsstyrelsen har tillige senest den 15. juni 2011 afgivet høringsbidrag til følgende tre hovedpapirer fra IPSASB efter forelæggelse i Det statslige Regnskabsråd:

De hidtidige IPSAS standarder er blevet til ud fra en diskussion af forskellige regnskabsmæssige problemstillinger og hvor udgangspunktet - alt andet lige - har været de gældende standarder for private virksomheder.

Projektets hovedformål er at skabe fælles begrebsmæssige rammer, som kan danne grundlag for etablering af internationale regnskabsstandarder i fremtiden på det offentlige område.

EUs Ministerråd har i henhold til direktiv 2011/85 - art 16 besluttet, at Kommissionen senest den 31. december 2012 skal vurdere, hvorvidt IPSAS-standarderne skønnes velegnet til at implementere i medlemsstaterne.

Regnskabsrådet vil løbende følge op på det videre arbejde i IPSASB-regi med fastlæggelsen af offentlige regnskabsstandarder.