Det statslige regnskabsråd

Det statslige regnskabsråd er et rådgivende udvalg i forhold til Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen.

Baggrund

Rådet er oprettet juni 2008 under Finansministeriets efter aftale med Rigsrevisionen. Med virkning fra august 2013 ændres rådets sammensætning og kommissorium blandt andet for at styrke rådgivningen af Finansministeriet i forbindelse med drøftelser i EU om indførelse af fællesoffentlig regnskabsstandarder.

Formål

Rådets formål er en løbende drøftelse af de statslige regnskabsregler, med mulighed for at inddrage væsentlige temaer fx regnskabsreglernes betydning for den statslige økonomistyring.

Desuden skal rådet følge overvejelserne i EU vedrørende indførelse af fællesoffentlige regnskabsstandarder og sikre, at betydningen for den offentlige sektor i Danmark løbende vurderes, så det kan indgå i forbindelse med stillingtagen til EU's overvejelser.

Kommissorium for det statslige regnskabråd kan hentes her (pdf)

Arbejdsopgaver for rådet

Funktionerne for rådet er koncentreret om følgende forhold:

  • At følge udviklingen i de internationale regnskabsstandarder på det offentlige område - særligt i andre EU-lande herunder implementeringen af eventuelle fælles offentlige regnskabsregler inden for EU.
  • At følge udviklingen i regnskabsreglerne på det private område herunder mulighederne for at anvende ændringer i dette regelsæt på det statslige område.
  • Sparringspartner for udvikling og vedligeholdelse af det omkostningsbaserede- og udgiftsbaserede regnskabsregelsæt i staten
  • At vurdere muligheden for at integrere fællesstandarder på det statslige område og i kommuner/regioner.

EPSAS

European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) er under behandling i Eurostat, med henblik på implementering af fælles offentlige regnskabsstandarder i perioden 2015-2020.

Bogføringsloven og årsregnskabsloven

Regnskabsreglerne på det private område er indeholdt i årsregnskabsloven og bogføringsloven. Især reglerne i bogføringsloven minder meget om bestemmelserne på det statslige område, mens der er større forskelle mellem staten og det private område for så vidt angår reglerne omkring regnskabsaflæggelse.

Medlemmer af det statslige regnskabsråd

Rådet består i udgangssituationen af 8 medlemmer og sammensættes af repræsentanter fra Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Rigsrevisionen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og FSR - danske revisorer.