Vejledninger på økonomistyringsområdet

Her er samlet Moderniseringsstyrelsen vejledninger til økonomiområdet, se også vores indholdssider.

Se også hovedmenuen om Økonomistyring

Indhold:

 

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning 

Vejledningen indeholder en uddybning af kravene i cirkulæret om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledningen er en del af projektet god økonomistyring i den offentlige sektor.   

Du kan hente vejledningen om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning her (pdf). Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 

Vejledningen giver et overblik over de aktiviteter og tidsfrister man skal være opmærksom på i forbindelse med implementeringen af projektet om god økonomistyring i den offentlige sektor.

Du kan hente vejledningen Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 her. (pdf) 

Ledelsesinformation i staten - til inspiration og forslag

Vejledningen indeholder inspiration og forslag til ledelsesinformation i statslige institutioner og koncerner. Vejledningen er til inspiration, og omtaler forskellige overvejelser, eksempler og metoder, der kan vurderes, når statslige institutioner tilrettelægger og anvender deres ledelsesinformation.

Du kan hente vejledningen Ledelsesinformation i staten her.
(pdf)

Case-samling – inspiration til effekt

Case-samlingen inkluderer 21 artikler og cases skrevet af departementer, institutioner og metodeeksperter.

Artiklerne, der er skrevet af metodeeksperter, omhandler metodiske overvejelser inden for effektorienteret styring. Casene, der er skrevet af medarbejdere og chefer fra statslige departementer og institutioner, omhandler praktiske erfaringer vedrørende udviklingen og anvendelsen af effektmål og effektmålinger.

Du kan hente vejledningen Case-samling - inspiration til effekt her (pdf).

 

Ramme for Case-samlingen – inspiration til effekt

Rammen til Case-samlingen samler op på erfaringer, indsamlet i ”Case-samlingen – inspiration til effekt”.

Rammen beskriver hvordan man kan forstå offentlig effekt (offentlig værdiskabelse) inden for forskellige områder. Rammen beskriver samtidig metoder og redskaber, der er til rådighed inden for effektorienteret styring.

Du kan hente vejledningen Rammer for Case-samlingen - inspiration til effekt her (pdf).

 

Vejledning om risikostyring i staten

Vejledningen beskriver hvorledes risikostyring kan tilrettelægges. Formålet med vejledningen er at hjælpe institutioner med at komme i gang med at få etableret basale risikostyringsprocesser.

Der er i tilknytning til vejledningen udarbejdet et særskilt regneark, der kan anvendes som skabelon for kortlægning af risici mv. 

Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen i samarbejde med Deloitte.

Du kan hente vejledning om risikostyring i staten her (pdf).

Du kan hente regnearket her (xls).

 

Vejledning om investeringsbelutninger

Vejledningen beskriver hvorledes man kan opstille en Business Case i forbindelse med en investeringsbeslutning. Til vejledningen er tilknyttet et regneark, der nærmere illustrere hvorledes man kan kan opstille konsekvenser og pengestrømme i et simpelt regneark.

Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen og udsendt i marts måned 2007.

Du kan hente vejledning om investeringsbeslutninger her (pdf).

Du kan hente det tilknyttede regneark her (xls).

Økonomistyring med balance og fokus

Publikationen tilbyde en samlet ramme til forståelsen af statslig økonomistyring.

Publikationen er ikke er en facitliste, der viser præcis, hvordan man skal gribe økonomistyringen an. Publikationen udpeger de felter, økonomistyringen skal fokusere på og giver inspiration til departementers og institutioners fortsatte arbejde med økonomistyring - fra arbejdet med regnskabsbekendtgørelsen i den ene ende af spektret, til værdibaseret ledelse og innovation i den anden.

De mange muligheder stiller krav om balance. For eksempel balance mellem kort og lang sigt. Mellem stabilitet og dynamik. Mellem centralisering og decentralisering. Mellem formel og uformel styring. Og bevidsthed om, at man ikke kan alt på en gang. Den enkelte institution bliver nødt til at prioritere og fokusere på de redskaber, der bedst tilgodeser institutionens grundvilkår og opfylder de ønskede udviklingsmål.

Publikationen er udarbejdet af Økonomistyrelsen og udsendt i august 2000.

Du kan hente publikationen Økonomistyring med balance og fokus her (pdf).

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

Formålet med vejledningen er at systematisere og samle de regler og den forvaltningspraksis, der er udviklet på tilskudsområdet.

Vejledningen indeholder ikke nye regler om forvaltningen af tilskud, men systematiserer og samler de regler, der allerede er gældende.

Vejledningen erstatter "Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning" fra 2004, som forsat kan findes i arkivet. Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen, og udsendt i juni måned 2011.

Du kan hente Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning her.

Vejledning om omkostningsfordelinger

Vejledningen fokuserer på, hvordan man opbygger fordelingsmodeller på et detaljeringsniveau som passer til institutionens behov. Den indeholder også eksempler på anvendelsesmuligheder. Vejledningen består af tre dele. De har forskellige fokusområder og kan læses hver for sig.

Vejledningen erstatter ikke 'Vejledning om priskalkulation'.

Del 1: Behovet for omkostningsfordelinger

Vejledningens første del giver et overblik over baggrunden for vejledningen, de forskellige formål med omkostningsfordelinger, principper i fordelingsmodeller og guider institutionen igennem en afdækning af sine egne behov.

Del 1 henvender sig til alle, som interesserer sig for institutionens økonomistyring på et overordnet niveau.

Du kan hente 'Del 1: Behovet for omkostningsfordelinger' her (pdf).

Del 2: Metode og design

Vejledningens anden del beskriver en metode til design af en overordnet institutionsspecifk fordelingsmodel. Metoden kan bruges til både aktivitetsbaserede og traditionelle omkostningsfordelinger. Systemunderstøttelse med Navision Stat omtales.

Del 2 henvender sig til dem som skal designe omkostnings-fordelingsmodellen.

Du kan hente 'Del 2: Metode og design' her (pdf).

Del 3: Eksempler og perspektiver

Vejledningens tredje del fokuserer på fordelingsmodellers anvendelsesmuligheder. Kapitel 7 indeholder eksempelmateriale og en forklaring på sammenhængen mellem omkostningsfordelinger og pris- eller takstfastsættelse. Kapitel 8 skitserer nogle muligheder for at arbejde videre efter opbygningen af en overordnet fordelingsmodel.

Del 3 henvender sig alle, der ønsker inspiration til at styrke økonomistyringen med omkostningsfordelinger. Eksemplerne kan have interesse for både ledelsen og økonomifunktionen.

Du kan hente 'Del 3: Eksempler og perspektiver' her (pdf).

Bilagsmateriale

Vejledningen suppleres med ordforklaringer, faglige uddybninger og en litteraturliste.

Du kan hente 'Bilagsmateriale' her (pdf).

 

Inspiration til anvendelse af opgavehierarkier

Publikationen indeholder gode råd om, hvordan en institution kan udarbejde et opgavehierarki, og hvilke anvendelsesmuligheder det har, fx i forhold til resultatkontrakter, omkostningsfordeling, sammenhæng til finansloven, grundlag for optimering af arbejdsprocesser). Publikationen bygger bl.a. på de erfaringer, som en lang række statsinstitutioner har gjort sig.

Pubilikationen er udarbejdet i Finansministeriet og udgivet i november 2005.

Du kan hente publikationen Inspiration til anvendelse af opgavehierarkier her (pdf).