Cirkulærer

Her angives gældende cirkulærer, der er henvist til i budgetvejledningen.

Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk 

Formålet med Statens-tilskudspuljer.dk er at understøtte en fælles digital indgang til statslige ansøgningspuljer. Den fælles portal skal medvirke til øget gennemsigtighed og skabe et samlet overblik på området, herunder lette og ligestille brugernes adgang til at ansøge om tilskudsmidler

Du kan hente Cirkulære om Statens-tilskudspuljer her>>>

 

Cirkulære om Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 afløser Budgetvejledning 2014. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2014 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen. 

Cirkulæret har retsvirkning fra 1. januar 2016.  

Du kan hente Cirkulære om budgetvejledning her 

 

Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013

Med henblik på at forberede en hensigtsmæssig implementering af budgetlovens bestemmelser om udgiftslofter og udgiftskontrol afprøves visse af budgetlovens bestemmelser i staten i finansåret 2013.

Du kan hente Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser her >>>

 

Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning 

Cirkulæret omhandler kravene i projekt god økonomistyring.  
 
Du kan hente  (pdf)Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning her >>> (pdf) Cirkulæret omhandler en ændring i bestemmelserne i Budgetvejledning 2011 angående ikke fradragsberettiget købsmoms.

Med ændringen sikres, at købsmoms på udgifter til overnatning på hotel, kro, vandrerhjem mv. kan refunderes med 50 pct. Hermed bringes refusionssatsen på dette område i overensstemmelse med momsloven.
 
Samtidig præciseres det, at der ikke ydes refusion af udgifter til købsmoms på frugtordninger eller tilskud til kantiner.
 
Ændringen er i overensstemmelse med den administrationspraksis, der har været anvendt i Statens Administration gennem hele 2011.
 

Du kan hente Cirkulæret om ændring af budgetvejledningen 2011 her>>>

 

Budgetvejledning 2011

Budgetvejledning 2011 afløser Budgetvejledning 2010. Ændringerne i forhold til budgetvejledning 2010 er beskrevet i indledingen af Budgetvejledningen

Budgetvejledning 2011 har virkning fra finansåret 2011.

Du kan hente Budgetvejledning 2011 her (pdf)

 

Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010

Cirkulæret fastlægger de nærmere regler for dispositionsbegrænsningen, der skal reducere de statslige driftsudgifter i år.

Du kan hente cirkulæret om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finanslove for 2010 her >>>

 

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2010 (Afskaffelse af FF6 Bygge- og it-kredit)

Med virkning fra 1. april 2010 ændres likviditetsordningen, og Budgetvejledningen er i den anledning ændret.

Du kan hente cirkulæret om ændring af Budgetvejledning 2010 her >>>

 

Cirkulære om selvstændig likviditet

Med virkning fra 1. august 2016 ændres likviditetsordningen. Regler for ordningen er hjemlet i cirkulæret om selvstændig likviditet.

Du kan hente cirkulæret om selvstændig likviditet her >>>

Nedenstående brev vedrører ændringen i likviditetsordningen fra 2010.

Du kan hente Økonomistyrelsens brev til de berørte institutioner om ændringerne i ordningen her >>> (pdf)

 

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver

Opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud i henhold til reglerne i udbudscirkulæret.

Du kan finde cirkulæret om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver her >>>

 

Cirkulære om Budgetvejledning 2010

Budgetvejledning 2010 træder i kraft med virkning fra 1. januar 2010.

Du kan hente cirkulære om Budgetvejledning 2010 her >>>

 

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2006 (Ændring af overheadsats på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed)

Med cirkulæret gennemføres en forhøjelse af satsen til 44 pct. fra 2009.

Du kan hente cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2006 her >>>

 

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2009

Cirkulæret omhandler dispositionsbegrænsninger vedrørende effektivisering af statslige indkøb.

Du kan hente cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2009 her >>>

 

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2006

Regelændringerne er udmeldt i cirkulæret om ændring af Budgetvejledning 2006.

Du kan hente cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2006 her >>>

 

Finansministeriets cirkulære af 6. maj 2008 om merudgifter som følge af reviderede lønforudsætninger for 2008

Cirkulæret fastlægger de nærmere regler for udmøntning af den afsatte reserve på § 35.11.13 Reserve til højere lønopregningsmerudgifter i 2008 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.

Du kan hente cirkulære af 6. maj 2008 om merudgifter som følge af reviderede lønforudsætninger for 2008 her >>>

 

Finansministeriets cirkulære af 17. april 2008 om obligatorisk opsparing for finansåret 2008

Cirkulæret fastlægger de nærmere regler for udmøntning af den obligatoriske opsparing i 2008 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 samt bestemmelser om anvendelse af opsparede midler fra tidligere år.

Du kan hente cirkulære af 17. april 2008 om obligatorisk opsparing for finansåret 2008 her >>>

 

Cirkulære af 20. april 2010 om anvendelse af betalingskort i staten

Cirkulæret samler og tydeliggør reglerne for anvendelse af betalingskort og åbner samtidig mulighed for en mere fleksibel anvendelse af betalingskort i staten.

Du kan hente cirkulære af 20. april 2010 om anvendelse af betalingskort her >>>

 

Finansministeriets cirkulære af 13. febuar 2010 om indkøb i staten

Indkøbscirkulæret forpligter samtlige ministerier til at anvende centralt koordinerede aftaler i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af disse aftaler. Herudover stiller cirkulæret krav om, at ministerierne skal formuleres en fælles indkøbspolitik, og at alle statslige institutioner skal e-handle, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt.

Formålet med cirkulæret er at sikre den videre udvikling, professionalisering og effektivisering af statens indkøbsprocesser.

Du kan hente cirkulære af 20. december 2002 om indkøb i staten her >>>

 

Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 28. juni 1991 om samling af restanceinddrivelse og finansforvaltning i Hypotekbanken

Cirkulæreskrivelsen indeholder en beskrivelse af reglerne for overdragelse af restancer til Hypotekbanken (Økonomistyrelsen).

Du kan hente cirkulæreskrivelsen af 28. juni 1991 om samling af restanceinddrivelse og finansforvaltning i Hypotekbanken her >>>

 

Finansministeriets cirkulære af 9. december 2005 om selvforsikring i staten

Cirkulæret indeholder en beskrivelse af statens selvforsikringsordning, og erstatter det tidlige cirkulære fra 1975. Cirkulæret ændrer ikke retstilstanden i forhold til det tidligere cirkulære, men er udtryk for en samling af de gældende regler, og en ajourføring af cirkulæret fra 1975.

Du kan hente cirkulære af 9. december 2005 om selvforsikring i staten her >>>

 

Statsministeriets cirkulære nr. 159 af 16. september 1998 om udarbejdelse af lovforslag mv.

Cirkulæret indeholder retningslinier for hvorledes lovforslag skal udarbejdes.

Du kan hente cirkulære nr. 159 af 16. september 1998 om udarbejdelse af lovforslag mv. her >>>

 

Cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken.

Cirkulæret indeholder retningslinier for anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken.

Du kan hente cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken her>>>

 

Cirkulære nr. 9304 af 17. juni 2009 om rammeaftale on kontraktansættelse af chefer i staten.

Cirkulæret indeholder retningslinier for kontraktansættelse af chefer i staten.

Du kan hente cirkulære nr. 9304 af 17. juni 2009 om kontraktansættelse af chefer i staten her>>>

 

Cirkulære nr. 9307 af 24. juni 2009 om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2008.

Cirkulæret indeholder retningslinier for justering af tjenestemandslønninger fra 1. april 2008.

Du kan hente cirkulære nr. 9307 af 24. juni 2009 om justering af tjenestemandslønninger mv. her>>>

 

Cirkulære nr. 9610 af 30. juni 2006 om lønudgifter til udsendte danske embedsmænd som nationale eksperter til EU-kommisionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Cirkulæret indeholder retningslinier for aflønning af udsendte danske embedsmænd.

Du kan hente cirkulære nr. 9610 af 30. juni 2006 om lønudgifter til udsendte danske embedsmænd som nationale eksperter her>>>