Balance - passiver

Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser.

Egenkapitalen er en residualpost i form af forskellen mellem aktiver og forpligtelser.

Indgåede forpligtelser kan være gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser (hensættelser). Gældsforpligtelser kan være kortfristede eller langfristede.

Langfristede gældsforpligtelser omfatter de interne statslige lån, som blev introduceret med indførsel af bevillingsreformen 1. januar 2007 samt statsgæld, prioritetsgæld og lån til finansiering af aktiver, som kun få institutioner har. Herudover indeholder langfristede gældsforpligtelser også anden langfristet gæld, som institutionen optager, herunder periodiserede donationer.  De periodiserede donationer omfatter den endnu ikke afskrevne andel af donationen, som svarer til det donerede aktivs bogførte værdi på aktiv siden.

Kortfristede gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører af vare- og tjenesteydelser samt skyldig løn, feriepenge og overarbejde mv. Endvidere indregnes forudbetalte indtægter, som en periodeafgrænsningspost under kortfristede gældforpligtelser.  Under kortfristet gæld er posteres også reserveret bevilling, som er den andel af årets bevilling, som institutionen ikke har nået at udføre i årets løb, men som efter aftale med finansministeriet udføres det efterfølgende år.  Den reserverede bevilling er således udtryk for en bevilling som er modtaget, men hvor aktiviteten endnu ikke er udført.  Ligeledes er periodeafgrænsningsposter, som omfatter forudbetalte indtægter, et udtryk for skyldigt arbejde, idet indbetaling er modtaget med arbejde og levering er ikke udført.

Hensættelser er en særskilt post placeret mellem gæld og egenkapital for at understrege denne kategori af posters usikre karakter. Hensættelser er periodiseringer og har til formål at afdække bestemte tab og forpligtelser, der kan henføres til samme eller tidligere år.

På baggrund af ovenstående definitioner følger passiver på balancen en nærmere defineret klassifikation. Klassifikationen skal vise de hoved- og underposter, som er anført i nedenstående skema, som er en gengivelse af hvorledes posterne opstilles i årsrapporten.

Regnskabsstrukturen for passiver

Niveauer

Kontonumre

 P1 Passiver
 P2 Egenkapital  
 P3 Reguleret egenkapital (Startkapital)

7012 

 P4 Opskrivninger

7102-7121

 P5 Reserveret egenkapital

 7211

 P6 Bortfald af årets resultat

7311, 7314, 7315, 7412, 7413, 7414 og 7415

 P7 Udbytte til staten

7350

 P8 Overført overskud 1000-1199, 1300-1699, 1800-2130, 2180-2190, 2200-2291, 2295, 2500-3099, 3115-3499, 4100-4699, 7403, 7406, 7407, 7411, 7441-7499
 P9 Egenkapital i alt

 =sum(P3:P8)

 
 P10 Hensatte forpligtelser

7616 og 7617

 
P11 Langfristede gældsforpligtelser

 

P12 FF4 Langfristet gæld

8621 og 8748

P14 Donationer

8730-8748

P15 Prioritetsgæld

8412, 8422, 8432, 8442, 8502

P16 Anden langfristet gæld

8414, 8424, 8434, 8444, 8504

P17 Langfristede gældsforpligtelser i alt

=sum(P12:P16)

P18

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

 

P19 Leverandører af varer og tjenesteydelser

9511-9518

P20 Anden kortfristet gæld

7795, 9705-9772, 9778, 9781-9794, 9870-9893

P21 Skyldige feriepenge

9411

P22 Reserveret bevilling

7511, 7512, 7513, 7514 og 7515

P23 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser

9341-9345

P24 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser

9690

P25

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

=sum(P19:P24)

 

P26

Gældsforpligtelser i alt

=P17+P25

P27

Passiver i alt

=P9+P10+P26